کنفرانس های سالانه انجمن مطالعات جهان که با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می شود درصدد است تا با رصد تحولات مهم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در عرصه جهانی و گزینش موضوعات مناسب برای گردهمایی استادان و پژوهشگران سرآمد هر حوزه مطالعاتی، آخرین یافته های پژوهشی اندیشمندان و محققان را به بحث و بررسی بگذارد تا ضمن تحرک بخشیدن به عرصه مطالعات جهان، ادبیات پژوهشی مربوط به آن را غنا ببخشد. در راستای تحقق چنین رسالت علمی، کنفرانس امسال انجمن تحت عنوان «الگوهای نظم منطقه ای در جهان پسا داعش» به بررسی تحول گفتمانی و تاکتیکی داعش پس از برچیده شدن خلافت داعش در عراق و سوریه و ایجاد نظم های جدید امنیتی در مناطق مختلف جهان خواهد پرداخت؛ امید است با مشارکت استادان و اندیشمندان متخصص در حوزه های مختلف، اهداف کنفرانس در پایان این گرهمایی علمی محقق شود.