1. گردهم آیی استادان و پژوهشگران مبرز به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص چشم انداز فعالیت های داعش بعد از سرنگونی دولت آنها در عراق و سوریه

2. تحلیل و بررسی امنیت منطقه ای در فضای پسا داعش

3. آینده پژوهی عملکرد نیروهای سلفی و داعش در قبال نظم های منطقه ای

4. سناریو سازی تعامل  قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای با تفکر و گفتمان پسا داعش

5. تحلیل نسبت پسا داعش با جهانی سازی

6. ارائه راهبردهایی برای سیاستمداران و تصمیم سازان به منظور چگونگی رویارویی با دنیای پسا داعش