درپی برافتادن خلافت خود خوانده داعش در عراق و سوریه به دست جبهه مقاومت و شکست میدانی و اضمحلال فیزیکی آنها عصر خلافت داعش در بخش بزرگی از جغرافیای خاورمیانه خاتمه یافته است و عصر جدیدی که می توان از آن به پسا داعش تعبیر کرد، آغاز شده است؛ در این دوره هرچند توان حاکمیتی داعش برافتاده یا تضعیف شده اما بنیان های فکری و تشکیلاتی آنها معدوم نشده است و به فعالیت خود ادامه می دهد، احیای گسل های فرقه ای و قومی، ترورهای کور، تغییر صف بندی ها و شکل گیری نظم های جدید منطقه ای، مقابله با تفکر تشیع و مقاومت مختصاتی هستند که به نظر می رسد در عصر پسا داعش تداوم خواهد یافت که البته بن مایه اصلی این مولفه ها سرشتی فکری و فرهنگی دارد. بر این اساس انجمن مطالعات جهان با همکاری دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برآن شد تا همگام با تحولات مزبور و شیفت گفتمانی از عصر داعش به پسا داعش در قالب همایشی علمی و بین المللی به رصد و پایش این تحولات پرداخته و با نگاهی پویا و آینده پژوه به تبیین ویژگی های جهان پسا داعش بپردازد و به خلق و غنای ادبیات پژوهشی این دوره یاری رساند تا در نهایت برون داد آن به راهبردهایی مشخص برای کارگزاران و تصمیم سازان سیاسی وفرهنگی منجر شود.