از تمامی محققان و نویسندگان گرامی خواهشمند است مقالات خود را براساس شیوه نامه زیر تنظیم و از طریق سامانه همایش ارسال کنند

ـ ارسال چکیده و اصل مقاله تنها از طریق وب سایت همایش و پس از ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز عبور در پانل شخصی برای هر متقاضی امکان پذیر است ؛ چکیده و مقالاتی که از طریق نمابر، پست الکترونیک و یا به صورت کاغذی ارسال شوند مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.

ـ کمیته علمی همایش از تمامی مقالاتی که حاصل یافته های علمی نویسنده و واجد ایده های نو باشد استقبال می کند.

ـزبان همایش فارسی و انگلیسی است لذا نویسندگان می توانند به هر یک از زبانهای مذکور مقالات خود را ارسال کنند

ـ هرگونه تصمیم‎گیری در خصوص پذیرش و نحوه ارائه مقاله بر عهده کمیته علمی همایش است.

ـ  مسولیت صحت و سلامت علمی مقاله به عهده صاحب مقاله خواهد بود.

ـ مقاله نباید قبلا در همایش های دیگر ارایه یا در مجلات دیگر چاپ شده باشد.

ـ لازم است در مقاله نام، محل کار، تلفن و ایمیل نویسنده درج شود.

ـ چکیده مقاله بین 150 تا 300 کلمه شامل  هدف ، پرسش و یافته های پژوهش باشد و تعداد واژگان کلیدی بین 3 تا 6 واژه باشد. درج نام و عنوان نویسنده ، محل کار و تلفن و ایمیل وی در چکیده ضروری است.

ـ  برای نگارش مقالات فارسی از فونت 14 B Nazanin و مقالات انگلیسی از فونت14 Times   New Roman  استفاده شود.

ـ حجم مقالات نباید بیش از 8000 هزار کلمه یا 20 صفحه تایپی بیشتر باشد.

ـ مقاله باید منطبق بر ساختار مقالات علمی شامل چکیده ، کلید واژه ، مقدمه ، متن مقاله ، نتیجه و فهرست منابع باشد.

ـ نحوه ارجاع به شیوه APA  ( درون متنی) بر اساس نام خانوادگی مولف ، ابتدای نام کوچک نویسنده، سال انتشار اثر و صفحه باشد.

ـ نحوه نگارش کتاب در فهرست منابع به این شیوه باشد: نام خانوادگی ، نام یا حرف اول نام (سال انتشار کتاب )، عنوان کتاب ، نام شهر محل انتشار ، نام انتشارات.

مثال: دلاور،علی (۱۳۸۲)، روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (ویرایش سوم)، تهران ، نشر ویرایش

ـ نحوه نگارش مقاله در فهرست منابع به این ترتیب باشد: نام خانوادگی،نام و یا حرف اول نام (سال انتشار مقاله)، عنوان مقاله، نام مجله ،شماره مجله، صفحه شروع و پایان مقاله

مثال:عسگری، محمود(1389)رویکردی انتقادی به نظریه قدرت نرم،فصلنامه راهبرد دفاعی،ش28،صص61-86

ـ نحوه نگارش پایان نامه در فهرست منابع:  نام خانوادگی،نام،(سال دفاع از پایان نامه)، عنوان پایان نامه، مقطع دفاع ، نام دانشگاه ،نام شهر

مثال: علیین ،حمید(۱۳۸۵)، تربیت سیاسی از دیدگاه امام علی علیه السلام ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شاهد، تهران.

نحوه ارجاع به سایت های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده ، نام ،موضوع مقاله ، تاریخ اخذ مطلب ، نشانی سایت