کمیته علمی
رضا دهقانی
دبیر کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rdehghani [at] ut.ac.ir
سعیدرضا عاملی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان
پست الکترونیکی: ssameli [at] ut.ac.ir
سید جلال دهقانی فیروزآبادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: info [at] postisisconf.ir
سیدمحمدکاظم سجادپور
عضو کمیته علمی
استاد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
پست الکترونیکی: sajjadpour [at] sir.ac.ir
حمید احمدی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hahmadi [at] ut.ac.ir
نوذر شفیعی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: n.shafiee [at] ase.ui.ac.ir
حسین دهشیار
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
پست الکترونیکی: postisisconf [at] iwsa.ir
عبدالعلی قوام
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: a-ghavam [at] sbu.ac.ir
علی اکبر علیخانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: a.alikhani [at] ut.ac.ir
امیربهرام عرب احمدی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: arabahmadi [at] ut.ac.ir
احمد سلطانی نژاد
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: soltani [at] modares.ac.ir
ابراهیم متقی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: emottaghi [at] ut.ac.ir
جواد رکابی شعرباف
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: sharbaf [at] ut.ac.ir
سیداسدالله اطهری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد
پست الکترونیکی: athary.asadolah [at] yahoo.com
رحمت حاجی مینه
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد
پست الکترونیکی: hajrahmat [at] gmail.com
ناهید پوررستمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: prostami [at] ut.ac.ir
محمد سمیعی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: m.samiei [at] ut.ac.ir
جهانگیر کرمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: jkarami [at] ut.ac.ir
افشین زرگر
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه آزاد
پست الکترونیکی: zargar.a2003 [at] gmail.com
تلفن: 88015071
رونالد مارشال
عضو کمیته علمی
پژوهشگر و استاد مرکز مطالعات بین المللی پاریس
پست الکترونیکی: roland.marchal [at] sciencespo.fr
تلفن: 8015071
فرید العطاس
عضو کمیته علمی
استاد جامعه شناسی دانشگاه سنگاپور
پست الکترونیکی: alatas [at] nus.edu.sg
تلفن: 88015071
احمد صحاف
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه بغداد
پست الکترونیکی: alsahaf.mekate [at] gmail.com
کاآن دیلک
عضو کمیته علمی
مدیر انجمن مطالعات ایرانی ترکیه
پست الکترونیکی: kaandilek [at] gmail.com
تلفن: 88015071