# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1058-POSTISIS-FULL سناریوها و الگوی نظم منطقه ای عراق در پسا داعش محمد نبی زاده، علیرضا صادقی مقاله پذیرفته شده است